Nyelv / Language:

Jogtár

Védőnői ellátást érintő jogszabályok

Törvények

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXXIII törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 10.§
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1998. évi LXXIV. törvény a családok támogatásáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
2006. évi CXXXII törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység apavető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CXC törvény  A nemzeti köznevelésről        

                                         a teljeskörű iskolai egészség-fejlesztést elősegítő tartalmi elemei

2012. évi. I. tv a munka törvénykönyvéről

2011. évi CLXXXIX tv a Magyarország helyi önkormányzatairól

Országgyűlési Határozatok

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról,
47/2007.(V.31.) OGY határozat „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiáról  (Megj: 2007/67 Magyar Közlöny)

Kormányrendeletek

253/1997. (XII. 20.) Korm. r. az országos településrendezési és építési követelményekről 41. §. és a 104. §.

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 24. § (2) bekezdés a) pont
229/1998. (XII. 30.) Korm r. a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről
43/1999. (III. 3.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 20.§ 21.§
96/2003. (VII. 15.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
295/2004. (X. 28.) Korm. r. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

289/2005. (XII. 22.) Korm. r. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

79/2006. (IV. 5.) Korm. r. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

240/2006. (XI. 30.) Korm. r. a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
45/2007. (III. 20.) Korm. r. az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről

356/2008. (XII.31.) Korm.r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. egészségügyi intézményekben történő vérehajtásáról

232/2000. (XII. 23.) Korm. r. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

 

35/2011. (III. 21.) Korm. r Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól Magyar Közlöny 2011/29 (III. 21.)

 

 

 

 

Egészségügyi ágazati rendeletek

12/1991 (V.18. ) nóNM r a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről
26/1997. (IX. 3.) NM r. az iskola-egészségügyi ellátásró

47/1997. (XII.17.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről

51/1997. (XII. 18.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
62/1997. (XII. 21.) NM r. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
18/1998. (VI. 3.) NM r. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
28/1998. (VI. 17.) NM r. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
4/2000. (II. 25.) EüM r. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

8/2002. (X.4) ESzCsM r. az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM r.a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről
60/2003. (X. 20.) ESzCsM r. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

2/2004. (XI. 17.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

47/2004. (V. 11.) ESzCsM r. az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
49/2004.(V. 21.) ESzCsM r. a területi védőnői ellátásról

2/2004. (XI. 17.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
20/2005. (VI. 10.) EüM r. a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

23/2006. (V. 18.) EüM r. a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről

18/2007. (IV. 17.) EüM r. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
30/2007. (VI. 22.) EüM r az egészségügyi dolgozók rendtartásáról

 

20/2008. (V.14.) EüM r. az anyatejet helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

 

5/2010 (II.16.) EüM rendelet  

Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről

12/2011 (III.30.) NEFMI   az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

11/2011. (III. 30.) NEFMI r. a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

63/2011. XI.29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól 

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

26/2014(IV.8) EMMI rendelet  a várandósgondozásról

Egyéb tárcák védőnőket éréntő rendeletei

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények mûködésérõl

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról.

Egészségügyi Közlönyben megjelent fontosabb közlemények:

 2006/5 .szám (2006. március 27)

2. kötet Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Készítette: A Védőnői Szakmai Kollégium  letöltés
¨ A védőnő feladatai a változókorban lévő nők egészségvédelmében
¨ A szülést követő időszak pszichés változásai Védőnők szerepe, lehetősége, kompetenciája a szülés körüli hangulatzavarok felismerésében
¨ Csecsemőkori hasi panaszok védőnői ellátása   - visszavonva!

2007/4. szám (2007. február 21.)
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) (1.0 változata)

 

2008/10.szám (2008.július.10.)       

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja
Várandós protokoll  letöltés

Újszülött első látogatás protokollletöltés

 

 2009./2 szám  (február 16.  288. oldal)

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közleménye az alapellátásban dolgozó házi gyermekorvos, illetve háziorvos és a területi védőnő együttműködése helyi eljárásrendjének kialakításához kiadott szakfelügyeleti ajánlásáról  letöltés

2009/46.szám Hivatalos Értesítő

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

- Az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról módosított 2010/104. szám készítette: Védőnő Szakmai Kollégium

- Az egészséges csecsemõ táplálásáról (1. módosított változat) Készítette: a Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium és
a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve
A 0-18 éves gyermekek teljeskörû, életkorhoz kötött hallásszûrésérõl Készítette: az Országos Gyermekegészségügyi Intézet a Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégiummal,a Csecsemõ és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiummal, és a Védõnõi Szakmai
Kollégiummal egyeztetve

A 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlõdésének követése, a kancsalság és a fénytörési hibák
felismerésérõl.  Szûrõvizsgálati irányelvek védõnõk és gyermekorvosok számára
Készítette: az Országos Gyermekegészségügyi Intézet a Szemészeti Szakmai Kollégiummal, a Gyermekszemészek és Strabológusok Társasággal,a Csecsemõ és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiummal, és a Védõnõi Szakmai Kollégiummal egyeztetve

 

2010/104. szám  Hivatalos Értesítő (2010.  december 29)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja

- a védőnői szűrővizsgálatokról a várandós anya ellátásában készítette: Védőnő Szakmai Kollégium

- a védőnői nyilvántartásba vételről készítette: Védőnő Szakmai Kollégium

- Az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról készítette: Védőnő Szakmai Kollégium

 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve
- a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek során Készítette: a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium
és az Országos Gyermekegészségügyi Intézet

- a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról Készítette: a Védőnő Szakmai Kollégium

 

2011/18. szám  Egészségügyi közlöny  (2011. szeptember 16)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja

- a kórházi védőnői feladatokról a szülészeti és újszülött ellátásban 2686 .oldal

- a védőnő feladatairól az egészséges csecsemő gondozásában 2699. oldal


A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve

- az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek táplálásáról 2731. oldal

 

MODSZERTANI  LEVELEK

 Tájékoztató a fertőtlenítésről. A járványügyi gyakorlatban és az egészségügyi szolgáltatásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve

 

Módszertani levél a 2016. évi védőoltásokról (Epinfo 19. évfolyam 1. különszám)

 

3. mószertani levél a tetvesség elleni védekezésről (Epinfo 19. évfolyam 2. különszám)

 

 

 

 

merokanal.hu

© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette