Nyelv / Language:

Bemutatkozás

Magyar Védőnők Egyesülete
Bejegyzés 1991. június 14.
MAVE közhasznú bejegyzés: 2004. június 21.

Mottónk:
" Védőnők az egészséges boldog családokért”

Küldetésünk:
A lakosság magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében feladatunk, hogy a védőnői eskühöz híven, a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával járuljunk hozzá, a védőnői hivatást gyakorlók munkájának végzéséhez.

Egyesület magalakulásának társadalmi háttere:

Az egészségügyi ellátás területén bekövetkezett változások 1989-1991 között kedvezőtlenül hatottak a védőnői szolgálatra:

 • Védőnői hivatás helyzete, jövője bizonytalanná vált.
 • Megnövekedett a pályaelhagyás, nőtt az üres állások száma.
 • A háziorvosi vállalkozások, az orvosi rendelők privatizációja nagymértékben veszélyeztették a védőnők munkahelyét, a tanácsadókat.
 • Az érvényben levő rendeletekben, valamint az 1991. XX. törvény 129. § (1) bekezdésben a védőnői szolgálat helye, hovatartozása csak általánosságban fogalmazódtak meg.

A rendszerváltást követő évek az egészségügy területén is sok változást hoztak. A népjóléti miniszter 14/1991. sz. rendelete hatályon kívül helyezte a körzeti védőnők szervezeti és működési szabályzatát (8/1973 Eü K EüM számú utasítás).

1989-et követően lehetőség nyílt civil szervezetek létrehozására, így a védőnői szakma is elhatározta, hogy életre hívja szakmai érdekképviseletét, a Magyar Védőnők Egyesületét.
1991. április 5-én a HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest San Marco utcai épületében, közel 228 védőnő gyűlt össze azzal a céllal, hogy ebben a bizonytalan helyzetben a szakma fennmaradását érdekképviseletei szerv létrehozásával erősítse. Az Egyesület létrejöttének kezdeményezője és koordinálója Pernissné Dr. Rimóczi Judit, főiskolai tanár volt.

Az Egyesületet 1991. június 11-én jegyezték be a Fővárosi Bíróságon, 3653 sorszámon.
Megkezdődött az érdekképviseleti munka.

1991 októberére már 2662 tagot számlál az Egyesület, 1992-ben megközelíti a tagság a 4000 főt, ami az akkor dolgozó védőnők 78%-a volt.

Az Egyesület célul tűzte ki:

- Országos szinten támogassa a védőnők szakmai tevékenységét, az átalakuló egészségügyben képviselje szakmai érdekeiket a szakpolitika felé.

- A védőnőkön keresztül a lakosság, különösen a gyermeket váró és nevelő családok, valamint hozzátartozóik, egészséges fejlődését, egészségben megélt éveik számának növekedését, a magyar lakosság életminőségének javulását segítse elő.

- Hozzájáruljon védőnői hivatás társadalmi elismertségének növeléséhez.

Egyik legfontosabb feladat a védőnők rendszeres tájékoztatásának megoldása lett, ennek érdekében életre hívtuk a VÉDŐNŐ c. folyóiratot, amely a tagságnak térítésmentesen került postázásra, az első szám 1991 októberében jelent meg.

Szervezeti felépítés

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok javaslata alapján választott szakosztályi küldöttek összessége által alkotott Küldöttgyűlés.

Az Egyesület ügyvezető és képviseleti szerve az Országos Elnökség, amely szervezi és irányítja az Egyesület munkáját, ellátja az Egyesület vezetését a Küldöttgyűlések között.

Az Egyesület tagjai 54 szakosztályba tömörülnek. A szakosztályok 20 tag indítványa alapján megyénként, városonként, városkörnyékenként, valamint ifjúsági (hallgatói) szakosztályként jöttek létre.

Egyesület elnökei:  

Várfalvi Marianna 1991-1998.

Csordás Ágnes Katalin 1999–2022. április 26.

Gitidiszné Gyetván Krisztina 2022. április 26 -

 

Jelenlegi elnökség tagjai:

Gitidiszné Gyetván Krisztina elnök

Patik Edit Mária szakmai alelnök

Ács Rozália kommunikációs alelnök

Baráthné Nagy Gabriella

Gazder Judit

Hartung Vilmosné

Omanné Földi Melinda

Szalainé Pintér Boglárka

Szekérné Büki Erzsébet

 

Az Egyesület két Alapítványt indított útjára

Védőnőkért Új Szülők és Újszülöttekért Alapítvány
Kuratórium elnökei: Csonka Lászlóné (1994-2003), Gudra Gáborné (2003-2006), Várfalvi Marianna (2006-

Felsőfokon az Egészségért Alapítvány
Kuratórium elnökei: Pernissné Dr. Rimóczi Judit (1995-2003) Pfaff Béláné (2003-2008) Fábiánné Wach Erzsébet (2008 -

Érdekképviseleti tevékenység

A védőnői szolgálat jogi rendezetlensége közel 4 évig állt fent. A népjóléti miniszter 6/1992. sz. rendeletének 6.§ (1) és (3) bekezdései érintőlegesen foglalkoznak a háziorvosi és védőnői szolgálat együttműködéséről. Módosítása (7/ 1993 NM rendelet 2. §) sem hozta meg a kívánt eredményt. Az ekkor már 78 éves védőnői szolgálat a várandós anyák és 0-14 éves korú gyermekek egészségügyi és részben szociális preventív gondozását/ellátását a hagyományelv alapján végzi az alapellátásban, mivel rendelet nem szól róla.

Az Egyesület minden fórumot megragadott annak érdekében, hogy sürgesse a védőnőkről szóló jogszabály megszületését, hogy életre hívassa a Védőnői Szakmai Kollégiumot, és az Egészségügyi Minisztérium Ápolási Főosztályán védőnői referens állás létesüljön.

A szakmai „lobbi” tevékenység és az érdekképviseleti munka eredményeként 1993-ban a népjóléti miniszter, Dr. Surján László a 6/1989. (III.22.) SZEM rendelet,- mely a szakmai kollégiumokról szól - alapján 30.217./93 sz. levelében értesíti a szakmát, hogy a Védőnői Szakmai Kollégium megalakítását engedélyezi. (8008/1993 (NK 9.) NM tájékoztató egyes szakmai kollégiumok szakterületéről és elnökéről.)

Ettől kezdve a Védőnői Szakmai Kollégium – melynek állandó tagja lett az Egyesület mindenkori elnöke - és a Magyar Védőnők Egyesülete közösen lépett fel az egészségpolitika felé annak érdekében, hogy végre megszülessen a területi védőnői szolgálatról szóló rendelet. Erre 1995-ig kellett várni, majd 1997-ben jelenik meg az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet.

Védőnők szakmai támogatása

Az Egyesület igen aktív tevékenységet folytatott és folytat a védőnői szakma támogatása területén. Konferenciákat, lakossági programokat szervez országszerte, a népegészségügy szempontjából fontos területeken (szoptatás, női egészség) kiadványokat biztosít a lakosság számára. Az Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztető Tanács állandó meghívott tagja volt 1994-2004 között, tanácskozási joggal a MAVE.

1996-ban az Egyesület megalkotta a Védőnői Etikai Kódexet, amely 2004-ig (a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megalakulásáig) a védőnői szakmai munka területén irányt adó volt. 1996-ban a 4728 tagot számláló (dolgozó védőnők 90 %-a tag) Egyesület az egészségpolitika területén már jegyzett helyet foglalt el, az egészségpolitikai döntések, jogszabályok tervezési folyamatába rendszeres meghívást kapott.

1998-ban megjelent az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásának szabályairól szóló miniszter rendelet (27/1998. (VI. 17.) NM r.), amely előírta a védőnők számára is az ötévenkénti működési nyilvántartás meghosszabbítását, melynek feltétele minősített továbbképzéseken való részvétel. Mivel a védőnők részére nem voltak ilyen továbbképzések, az Egyesület elindította oktatói tevékenységét, azaz minősített továbbképzéseket, tanfolyamokat indított.

Az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság által minősített, a felnőttképzési rendszerben regisztrált (Fővárosi Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 01-0186-05, majd OM azonosító / KIR azonosító:  FK0789) pontszerző továbbképzéseink segítették és segítik ma is a védőnőket az új tudományos eredmények megismerésében, tudásuk szinten tartásában, valamint új technikák, módszerek elsajátításában, készségeik fejlesztésében.

2007-től az Egyesület, mint minősített képzési intézmény (Akkreditált Felnőttképzési Intézményként - lajstromszám: AL 1333) nyújtja ezen lehetőséget tagjainak, és az érdeklődő szakembereknek.

Egyesület fő tevékenységi köre napjainkban is
a szakmai érdekképviselet, valamint a védőnők szakmai munkájának támogatása.

Tevékenységünk:

I. Szakmai érdekképviselet

 • A védőnői ellátást feszítő kérdésekben folyamatos jelzés a jogalkotók felé – pl.: üres állások folyamatos emelkedése, növekvő munka-, és adminisztrációs-teher, alacsony finanszírozás, védőnői bérek lemaradása a szakdolgozókétól, stb.
 • Szakdolgozói bértáblához való tartozás fontosságának jelzése a jogalkotók felé.
 • Egészségügyi Szakmai Kollégiumon belül önálló védőnő tagozat újra felállásának igénye, mivel 2011-ben a védőnők a Gyermekalapellátás tagozat/tanácsba kerültek a házigyermekorvosokkal és iskolaorvosokkal együtt.
 • A védőnők leterheltségének, megnövekedett munkateher folyamatos jelzése a szakma irányítói felé.
 • Közreműködés, javaslatok megtétele a védőnői hivatás minőségének megújulása érdekében.
 • A védőnői hivatás bemutatása a sajtóban, a társ szakmák felé.

Részvétel:

 • Ágazati Érdekegyeztető Fórum
 • Nemzeti Egészségügyi Tanács
 • Védőnői Szakmai Kollégium
 • Kábítószerügyi Tanács
 • Szoptatás Támogató Nemzeti Bizottság

II.Védőnői szakma fejlesztésében való közreműködés

 • Szülésre-szülői szerepre felkészítés meghonosítása a védőnői gyakorlatban.
 • Nyitott védőnői tanácsadó program elindítása, elterjesztése.
 • Védőnői nyilvántartó rendszer kialakításnak és fejlesztésének szakmai támogatása, a program napjainkban, több mint 2700 védőnő munkáját segíti.
 • Védőnői ellátás szakmai módszertani tevékenység megújítása, közreműködés a GYEMSZI és OTH által alkotott konzorcium TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt megvalósításában.

III. Védőnők szakmai munkájának támogatása

Oktatási, projekt-, konferencia-, fórumszervezési, lap-, és kiadvány szerkesztési, valamint kommunikációs tevékenységünkkel segítjük a védőnők szakmai fejlődését, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészségnevelő-felvilágosító munkáját.

Minősített konferenciáink, tanfolyamjaink elősegítik a védőnők ismereteinek bővülését, továbbképzését, az információ- és tapasztalatcserét az új hatékony módszerek elterjesztését. A konferenciák minden prevenció iránt érdeklődő számára nyitottak

 • Védőnő – Szülésznő - Gyermekápoló Konferencia – első alkalom: 1990. Budapest.
 •   Természetesen anyatejjel… Konferencia – első alkalom1993.  A vándorkonferenciánknak eddig 21 város adott otthont.
 • Nők Egészsége, Családok Egészsége Konferencia – első alkalom: 1994. A vándorkonferenciánknak eddig 22 város adott otthont.
 • Tanévnyitó - Iskolaegészségügyi Konferencia – első alkalom: 2005. Budapest.
 • Ételed az életed - Táplálkozási Konferencia – első alkalom: 2018. Budapest.
 • Védőoltás Konferencia – első alkalom: 2019. Budapest.

Továbbképzéseink az első időszakban 40 órás képzések voltak, melyet 2006-tól felváltották a megyei továbbképzések, melyet évente tavasszal is és ősszel is megszervezünk minden megyében. A minősített továbbképzési témák száma megközelíti hatvanat.

MAVE által szervezett és minősített konferenciákon és továbbképzéseken részt vettek száma:

1998-2005 között 13203 fő volt, (1651 fő/év)

2006-2015 között 34279 fő volt, (3427 fő/év)

2015-2019 között 16115 fő volt, (3423 fő/év)

A védőnők a működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges továbbképzési pontjaikat több, mint 70%-ban az Egyesület által szervezett képzéseken szerezték/szerzik meg.

A továbbképző napok lehetőséget adnak a szakmát érintő problémák, események megbeszélésre is. Az Egyesület elnöke lehetőség szerint minden helyszínen jelen van, és tájékoztatja résztvevőket a folyamatban lévő ügyekről, és meghallgatja a helyi problémákat, melyeket a tárgyalások során tud képviselni.

Babamasszázs tanfolyam szervezése 1998-2015-ig, melyen közel 1000 védőnő felkészítése folyt.

Két éves, folyamatos tagsággal rendelkező tagjaink számára a konferenciákon a részvétel kedvezményes, a megyei továbbképző napokon térítésmentes.

 – drog témában – 2018-ban minden megyében, minden védőnő számára térítésmentes továbbképzést szerveztünk, 2020-ban pedig a meddőség megelőzése témában.

VÉDŐNŐ folyóirat (1991) ISSN 1586-1538, szakmai, tudományos, 2008 óta pedig akkreditált továbbképző lap, mely évente 6 alkalommal jelenik meg, tagjaink számára térítésmentesen. Az induláskor a VÉDŐNŐ újság Szerkesztőségét Prof. Dr. Frank Kálmán egyetemi tanár, az Orvostovábbképző Intézet Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Tanszék vezetője, az Egészségügyi Főiskolai Kar szervezője, a Védőnőképző Szak vezetője, aktív oktatói, majd nyugdíjas éveiben, egészen haláláig tanácsaival, biztatásával, szakmai és tudományos hátterével segítette. Ezen kívül az Egyesület megalakulását, tevékenységét is.

Szerkesztőbizottság tagjai: Pernissné Dr. Rimóczi Judit (főszerkesztő1991- 2002), Baloghné Cseke Ágnes (főszerkesztő 2002-), Farkasné Csiszár Zsuzsanna, Fekete Gáborné, Banadics Ágnes.

A folyóirat kéthavonta megjelenő számaiban rendszeresen adunk hírt, a védőnőket érintő új jogszabályok, szakmai protokollok megjelenéséről, lehetőséget biztosítunk TDK, PhD munkák, valamint kutatások eredményeinek közlésére. Örömünkre egyre több, védőnők által készített eredeti közleményt tudunk megjelentetni folyóiratunkban.

VÉDŐNŐ folyóirat mellékleteként jelent meg, a lakosság számára készített „Védőnők az egészséges, boldog családokért” kiadvány sorozat, a kiadványok jelenleg a MAVE honlapján www.mave.hu érhetők el.

IV. Tagságnak jutatott kedvezmények

Tagjaink részére több éven keresztül szervezetünk szakmai tapasztalatcserét Ausztriába. Lehetőséget biztosítottunk természetvédelmi környezetben, nyári üdülésre Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Nagy-Milic lábánál fekvő Oláh rét erdészházában. Több, mint egy évtizeden át a Procter & Gamble cég partneri együttműködése révén egy havi pelenka mennyiséget kapott védőnő tagunk gyermeke születését követően.

Jelenlegi kedvezményeink:

1.) Egyesületünk tagjai térítésmentesen kapják évi 6 alkalommal megjelenő VÉDŐNŐ folyóiratot, amely akkreditált továbbképző lap.

2.) Két éve folyamatosan fennálló, egyesületi tagsággal rendelkező tagjaink programjainkon (konferenciák, továbbképzések, stb.) kedvezményesen (egyes esetekben térítésmentesen) vehetnek részt.

3.) Évente két alkalommal – tavasz, ősz megrendezésre kerülő Megyei Védőnői Továbbképző Napokon a részvétel térítésmentes a tagok számára minden helyszínen.

4.) Az Egyesület által pályázati forrásból elkészített lakossági és oktató anyagokat térítésmentesen biztosítjuk – a forrás erejéig – tagjainknak programjaikhoz.

5.) Hírlevelünkben folyamatosan adunk tájékoztatást szakmai eseményekről, tudományos információkról, továbbképzésekről

6.) 2011-ben egyesületi tagok részére tagkártya kibocsátására került sor. MAKASZ-MAVE tag és kedvezmény kártya formájában.

V. Egyesület egyéb tevékenységei

 1. Kutatásokban, fejlesztésekben való részvétel
 • Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet – Kopp Mária vezette magyar lakosság átfogó felmérése HUNGAROSTUDY. 1995, 2020.
 • HUNRISK - a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának felmérésére 10 év feletti gyermekek és serdülők körében. Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. 2014.
 • NÉBIH Gyermekekre is kiterjedő országos élelmiszerfogyasztási felmérés 2018.
 • Az Afalatoxin előfordulásának felmérése anyatejben, Szent István Egyetem Gödöllő. 2018-2019.
 • WHO Európai régió gyermek tápláltsági állapot COSI vizsgálat Magyarországi megvalósításában közreműködés, az OGYÉI konzorciumában 2016, 2019.
 • PregnaScan telemedicina eszköz védőnői ellátásban való alkalmazásának tesztelése.

A kutatások eredményeinek alkalmazását segítjük az egészségmegőrzés, az egészségfejlesztés területén a mindennapi védőnői tevékenységben.

       2. Részvétel országos programokban

 • NUTRICHEQ Egészséges Kisdedtáplálási Program.
 • CINDI - Hagyd abba és nyerj! programban várandósok részére díj biztosítása.
 • Az európai Unio Leonardo da Vinci (Erasmus Plus) programjának keretében Törökországból érkező nővérképzős szakközépiskolás csoport (14 diák és 2 kísérő tanár) számára szerveztünk bemutatót a védőnői tevékenységről.
 • Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet a KEOP 6.1.0/C/11-2011-0002 jelű „Országos kampány a fenntartható életmódért a családok és lakosok körében”.
 • Az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága „Az egészséges család” címmel indított programjának Észak- magyarországi programjában vettünk részt.
 • „Egészségügy forrásainak felhasználásával Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával” című, SH/8/1 regisztrációs számú, svájci támogatással megvalósuló pályázat keretében, 14 Roma Anya-gyermek Klub működtetését szerveztük, lakossági ismeretterjesztő kiadványok készültek (a honlapunkon elérhetők), valamint a védőnők praxisközösségi részvételének kidolgozásában vettünk részt 2013-2017 között.
 • Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” című EFOP 1.2.4 - VEKOP 1.6 kiemelt projekt műhelymegbeszélésein, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja képviseljük a védőnői érdekeket.
 • Az EFOP-1.8.0-VEKOP17 Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése projekt keretében több egyeztető megbeszélésre kaptunk meghívást a védőnői ellátással kapcsolatban.
 • „EMMI-WHO Iskolai felmérések harmonizálása” ágazatközi munkacsoportba való részvételre kapott meghívást az Egyesület. A programot az OGYÉI koordinálja.
 • Felkérést kapott Egyesületünk az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet részéről a gyermekkori elhízás elleni küzdelem ágazatközi stratégiai egyeztetésben való részvételre.
 • EESZT felhasználói workshop-sorozat ülésein képviselteti magát Egyesületünk. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) bevezetése és használata során szerzett tapasztalatok kerülnek megbeszélésre az üléseken. Az egészségügyi szervezetek és az EESZT-t fenntartó és üzemeltető Állami Egészségügyi Ellátó Központ szakértői között folyik a párbeszéd.
 • Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja kitelepülésein védőnő kolléganők fogadják a 18 év alatti látogatókat.

 

VI. Hagyományteremtés – őrzés

A zöldkeresztes védőnői szolgálat hagyományának őrzése keretében emléktáblát avattunk Wágner Viktória, elsők között végzett védőnő szülőházának falán, 1998-ban Parasznyán. 2000-ben a szülőházban emlékszobát alakítottunk ki. Minden év, május 26-án a BAZ Megyei Szakosztály szervezésében, koszorúzással egybekötött megemlékezést szerveznek.

„Köszönöm Uram, hogy hívtál” Duna TV gondozásában portréfilm készült Wagner Viktória életéről, amely a MAVE gondozásában került forgalomba.

Wágner Viktória születésének 100. évfordulója alkalmából Kiskundorozsmán (utolsó munkahelyén) domborművet avattunk.

Tiszteletbeli tag – 1992.

A Magyar Védőnők Egyesülete hagyományaihoz híven, minden évben tagjai javaslata alapján TISZTELETBELI Tagokat fogad soraiba. Tiszteletbeli tag címet olyan személy kaphat, aki munkássága során szakmai-, és társadalmi életben szerzett tapasztalatai alapján a védőnők önálló tevékenységét nagymértékben támogatta és szakmai fejlődésüket segítette, valamint kiemelkedő munkássága a prevenció területén.

MAVE Díj – 1996.

A Magyar Védőnők Egyesülete hagyományaihoz híven tagjai javaslata alapján MAVE Díjat adományoz azon védőnők részére, akik kimagasló eredményt értek el a védőnői munka területén, az egyesületi élet menedzselésében, a védőnői asszertivitás elfogadtatásában, és a védőnői hivatás gyakorlatának és szakmai elismertségének megerősödésében.

Védőnői hivatás neves dátumaihoz kötött megemlékezések, konferenciák –1995, 1997, 2005, 2007, 2015, 2017 években voltak.

A Stefánia Szövetség megalakulásának 90. évfordulója alkalmából összeállítást készítettünk a védőnői hivatást bemutató archív filmes emlékekből.

Jubiláló védőnők köszöntése – 2003-2007. Első alkalommal 2003-ban a Védőnő–Szülésznő –Gyermekápoló Konferencián, majd 2008-tól a Védőnők Napján kerülnek átadásra a jubiláló védőnők részére az oklevelek.

Védőnők Napja alapító, majd szervező-bizottság tagja a Magyar Védőnők Egyesülete, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Védőnői Szakmai Kollégiummal (2011. évi megszűnéséig) közösen.

Védőnői Szolgálat embléma elterjesztése. A napjaink Védőnői Szolgálatának jelvénye, - a mai szóhasználattal logója - az előd szervezetek jellegzetes elemeit tartalmazza, kifejezve ezzel, hogy a 105 éve alapított Stefánia Szövetség, majd a Zöldkeresztes Védőnői Szolgálat értékeit megőrizve a jelen kor kihívásainak is meg tud felelni. A Védőnői Szolgálat feladatait az ország egész területén látja el, állami feladatként (címer) meghatározó a támogató szemlélet (máltai kereszt) az egyenlő esélyű hozzáférés (zöldkereszt) az egészség megőrzésének támogatása, a várandósok, gyermekek védelmezése és mindazok segítése, akik rászorulnak (bordó kereszt-árnyék).

A logót 2006-ban a Védőnői Szolgálat fejlesztési koncepcióján dolgozó munkacsoport tagjai álmodták meg, melyet 2007-ben a Zöldkeresztes Védőnői szolgálat 80. évfordulóján, - a Védőnői Szolgálat Küldetési nyilatkozatával együtt - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium egyedi támogatású pályázati keretéből, a Magyar Védőnők Egyesülete valósított meg, így 2007- óta hivatalosan is a szolgálat emblémája.

Elterjedését és egységes használatát a Védőnői Szolgálatok eltérő működtetői köre nehezíti.

Védőnők Napja pályaművek – 2008.

Az évente 3 (4) témában elkészült pályaművek a védőnői hivatás szerteágazó tevékenységét mutatják be, a védőnő kompetenciába tartozó feladatok megoldásának jó gyakorlatait, lehetséges új módszerek alkalmazását. Kategóriánként 1-1 pályamű kerül díjazásra, és bemutatásra a Védőnők Napján.

Év Védőnője Díj jelölés2011.

A Magyar Védőnők Egyesülete Alapszabályában foglaltak alapján "törekszik a védőnői tevékenység, hivatás társadalmi elismertetésére". Ezen cél megvalósítása érdekében 2011-ben indította útjára az ÉV VÉDŐNŐJE Díjat. A családok, szülők, diákok, iskolák, társszakmák képviselői, munkáltatók, de akár maguk a védőnők is jelölhetik kollégáikat, személyes történetük leírásával, miben segített a védőnő munkája során. Az ÉV Védőnője díjat 6+1 kategóriában adjuk át (Nagyváros, Kisváros, Kistelepülés, Iskolavédőnő, Családvédelmi Szolgálat védőnője, Szakmai vezető, + Közönségdíj)

 

Amire büszkék vagyunk:

Magyar Örökség Díj 2013 – Az oklevél tanúsága szerint: Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumába való bekerülésre érdemeket szerzett a Magyar Védőnői Szolgálat, kinyilvánítja, hogy a Magyar Védőnői Szolgálat magyar örökség. A Díjat (aranykorona kitűző) a Magyar Védőnői Szolgálat nevében Egyesületünk Országos Elnöksége vehette át a Magyar Tudományos Akadémián. 2015-ben Egyesületünk elérte, hogy az arany korona kitűzőt minden védőnő hivatalosan hordhatja.

A Védőnői szolgálat Magyar Értéktárba való felvételt 2014-ben, az Egyesület is kezdeményezte. 2015-ben a Védőnői Szolgálat 100. évfordulója keretében a Hungarikum Bizottság Magyar Védőnői Szolgálatot a  Hungarikumok gyűjteményébe emelte, elismerve, hogy a védőnői ellátás egyedüli gondoskodás a világon.

Egyesület szakmai elismerései

1996. Díszoklevél - A Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület fennállásának 5. évfordulója alkalmából. Elismerést kapta: Magyar Védőnők Egyesülete
1997. A Népjóléti Miniszter Elismerő Oklevele - Eredményes szakmai szervező, érdekérvényesítő tevékenységéért a 11/1992.(VI.5) NM rendelet alapján. Elismerést kapta: Magyar Védőnők Egyesülete.
1999. Az Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele Az Egyesület 10 éves fennállása alkalmából. Elismerést kapta: Magyar Védőnők Egyesülete Vezetői Kollektívája.
2005. Az Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele_ a Védőnői Szolgálat megalakulásának 90. évfordulója alkalmából. Elsimerést kapta: Magyar Védőnők Egyesülete Budapesti Szakosztálya.
2011. Nemzeti Erőforrás Miniszter Elismerő Oklevele - Az Egyesület 20 éves fennállása alkalmából elismerést kapta: Magyar Védőnők Egyesülete kollektívája, felelősségteljes , példamutató munkájának elismeréseként

VII. Szakmai - partneri kapcsolatok

A védőnőképzést folytató egyetemekkel szoros partneri kapcsolatot ápol Egyesületünk. Részt veszünk a karok tudományos Diákköri Konferenciáin, ahol minden évben egy védőnő hallgató számára a MAVE különdíjat ajánl fel. Támogatjuk a SE ETK által szervezett Fiatal Védőnők Konferenciáját (FIVÉK).

EMMI Egészségügyért felelős Államtitkári Kabinet által összehívott Ágazati Operatív Munkacsoport munkájában vettünk részt

Miniszterelnöki Hivatal - Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal Program „Koragyermekkori nevelés” programjában vettünk részt, mely keretében elkészült a védőnői hivatás és a védőnőképzés átfogó elemzése, bemutatása. (honlapunkon elérhető)

Szoptatás Támogató Nemzeti Bizottság alapító tagja egyesületünk, létrejöttekor feladatunk a Bababarát terület összefogása volt, később bizottság titkárának Gitidiszné Gyetván Krisztinát, Egyesületünk titkárát választották.

Magyar Államkincstár – Kincstári Kisokos kiadványok terjesztése.

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács munkájában veszünk részt.

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság gyermek-egészségügyi prevenciós szakemberek számára szervezett képzésében való részvétel, amely a Magyar Kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében indult el.

Igazságügyi Minisztérium Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport munkájában vettünk részt.

Belügyminisztérium Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság munkájában való részvételre kapott felkérést Egyesületünk.

Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Tagozata által meghirdetett Országos Csecsemő-, és kisdedgondozási szakmai verseny megvalósításában veszünk részt. A Csecsemő-, kisdedgondozás, gyermeknevelés – Csecsemőgondozási tanfolyamok számára című tankönyv Egyesületünk szakmai közreműködésével kerül kiadásra.

Számos szakmai kapcsolatunk segíti mindennapi tevékenységünket
Nemzeti Népegészségügyi Központ –Védőnői Irányítás, valamint Módszertani Osztályai
Védőnői Szakmai Kollégium, - Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyermekalapellátás, majd Védőnő Tagozat/Tanács munkájában veszünk részt
Magyar Gyermekorvosok Társasága
Házi Gyermekorvosok Egyesülete,
Magyar Diabetes Társaság
Magyar Elhízástudományi Társaság
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
Országos Gyermekegészségügyi Intézet,
Országos Egészségfejlesztési Intézet
Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság
Magyar Pszichoszomatikus Szülészet-Nőgyógyászati Társaságban képviselet
Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság
Első ezer nap
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért Ernyőszervezet, alapító tagja a MAVE 2000
Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum, MAVE alapító tag 2001
Magyar Ápolási Egyesület Szülésznői Szekciója
Gólyahír Egyesület,
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Nők és férfiak társadalmi egyenlősége tanácsban képviselet
A Babacsalogató Alapítvány által védőnők számára alapított  Védőnők a Gyermekáldásért Díj odaítélésében közreműködés
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
3 Királyfi, 3 Királylány Mozgalom
a teljesség igénye nélkül.

VIII. Terveink a jövőre

Egyesületünk az elkövetkező időben folytatni kívánja eddigi tevékenységét, mind a szakmai érdekképviselet, mind a védőnők szakmai munkájának támogatása terén.

Továbbra is eljutatjuk javaslatainkat az ágazat vezetése, illetve a jogalkotók felé, mindazon területekről, amelyek a védőnői tevékenységet érintik. Információs csatornáinkon keresztül (VÉDŐNŐ folyóirat, honlap (www.mave.hu), hírlevél, facebook (MAVE Magyar Védőnők Egyesülete) eljuttatjuk védőnő tagjainkhoz a legújabb kutatási eredményeket, új módszertani fejlesztéseket, továbbképzési és pályázati lehetőségeket.

Minden lehetséges fórumot megragadunk annak érdekében, hogy a védőnői hivatás elismertségét és megbecsülését növeljük.

 

Budapest, 2022. április 26.

                                                                      Magyar Védőnők Egyesülete Országos Elnöksége

 

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette