Nyelv / Language:

Védőnői bérkiegészítés a július bérrel augusztusban

Írta: Netteszt, idő: 2013-07-18 14:51:45 – Szakmai hírek

Megjelent az idei bérkiegészítésről szóló rendelet.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 116. szám                                             63721.oldal

Kivonat 

A Kormány 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 rendeletből

 9. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

57. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

„a) a  Cst. 29.  § (1)  bekezdés a)  pontjában megjelölt esetben a  várandósgondozást végző védőnő igazolásának másolatát arról, hogy a  szülő nő – a  várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a  szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson;”

  M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 116. szám                                     63739. oldal

 8. Módosító rendelkezések

13. §

A FinR. 21. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A védőnői szolgáltató az  e  bekezdés szerinti havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani.”

 14. §

A FinR. a következő 76. §-sal egészül ki:

„76.  § Az  egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (4) bekezdésében meghatározott, a 21. § (4) bekezdése szerinti havi díjazás 12%-ának megfelelő összeg a védőnőt – a 2013. június 30-ával őt megillető díjazásán felül – első alkalommal a 2013. július hónapra járó díjazásával illeti meg, amennyiben ezen összeget eddig az időpontig nem fordították a védőnő díjazására.”

 15. §

A FinR. 21. § (11) bekezdésében az „A fix összegű díj 15%-a területi pótlék,” szövegrész helyébe az „A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék,” szöveg lép.

 16. §

A FinR. 5. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

 8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

 

 

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette