Nyelv / Language:

A MAGYAR PSZICHIÁTRIAI TÁRSASÁG ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ ORSZÁGOS PSZICHIÁTRAI ÉS ADDIKTOLÓGIAI INTÉZET MEGVALÓSÍTÁSA KÉRDÉSÉBEN

Írta: Netteszt, idő: 2012-11-06 21:04:52 – Álláskínálat

 

Társaságunk az OPNI bezárását követően többször hitet tett egy új országos intézet kialakításának szükségessége mellett. Melegen üdvözöljük, hogy a kormány a Semmelweis Tervének két paragrafusában is jelezte ezen intézmény létrehozásával kapcsolatos elszánását.

Az MPT elnöksége úgy ítéli meg, hogy a kormányzat a Nyírő Gyula Kórház főigazgatói posztjának pszichiáterrel történő betöltésével ezen intézményt kiemelt helyzetbe hozta az OPAI létrehozása tekintetében. Továbbiakban inkább támogatni, segíteni kellene egy a szakmánk fejlődését jól szolgálni tudó központi intézet kialakítását. A szakmai  vitáknak, ezzel a helyszínnel kapcsolatosan is, a létrehozás optimalizálását kell szolgálnia, és nem az alapítás elhalasztásához adni érveket, hivatkozási- és jogalapot. 

 Az MPT elnöksége, továbbiakban is alapvetőnek és meghatározónak tekinti az elmúlt évben a konszenzus konferencián hozott, széles támogatással megfogalmazott állásfoglalást (ld. melléklet). A jelen körülményekre való tekintettel fontosnak tartjuk kiemelni:  

 hogy az intézet megalakulásánál struktúrájában és finanszírozási módjában lehetősége legyen

 - egy korszerű kutatási struktúra létrehozására, amely kapjon kiemelt lehetőséget nemzetközi projektekből, támogatásokból kutatási fejlesztésre, ill. magas szintű kutatásokra, tudományos tevékenységre,

 -  a betegellátásban töltsön be hiánypótló, szakmailag országos szinten reprezentálható ellátási formákat, területeket,

 -  módszertani központként fejlessze, erősítse a jó  gyakorlatok elterjesztését, vállaljon együttműködést és szerepet országos programok, modellek elindításában, terjesztésében.

 Az intézet szervezeti, szakmai, finanszírozási felépítésében biztosítani kell a fejlődés lehetőségeit mind a tudományos, mind a betegellátási, mind a szervezési, metodikai területen. Olyan fejlesztés, fejlődés elemeit és lehetőségeit kell biztosítani már az alapításkor, melyek lehetővé teszik az intézet dinamikus, a nemzetközi folyamatokhoz kapcsolódni tudó fejlődését, egyúttal katalizálva ezzel a magyar pszichiátria nemzetközi élvonalhoz való felzárkózását. Ebben a munkájában szükséges támaszkodnia az élenjáró intézményekre és gyakorlatokra. Munkájában mindig számíthat az MPT támogatására.

 Az MPT elnöksége szeretné, és támogatja, hogy magas szakmai színvonalon, megfelelő tárgyi feltételek mellett minél hamarabb kezdje meg működését az OPAI.

 Budapest, 2012. október 3.

A MAGYAR PSZICHIÁTRIAI TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA A PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYAIRA VONATKOZÓAN

 

 

Az MPT ellátási határozati javaslatát az alábbiakban foglalja össze.

 

I. A járóbeteg-ellátás vonatkozásában szükségesnek tartjuk az elkövetkező időszakban a Pszichiátriai és az Addiktológiai Gondozók/Szakrendelők kiemelt támogatásának biztosítását.

 

Az MPT Elnöksége ismételten leszögezi, hogy a pszichiátriai betegellátás legfontosabb része ma már – a modern szakmai és tudományos eredményekre alapozott terápiás lehetőségeket figyelembe véve – a járóbeteg-ellátás. Ebben a kérdésben ezért Társaságunk feladatának tekinti:

 

a). A pszichiátriai és alkohológiai gondozók valamint szakrendelések feladatainak, gyógyító, rehabilitációs tevékenységének megerősítését biztosító újrafogalmazását.

 

b). A fent felsorolt intézmények biztonságos, hosszútávon is kiszámítható, tervezhető finanszírozásának elérését, a hatékonyságot, differenciáltságot, minőséget, szakmai szempontokat is figyelembe vevő szektor semleges támogatási rendszer kialakítását.

 

c).  Szakmai összefogással, korrekt minőségellenőrzési rendszer kiépítésével a „jó gyakorlatok” elterjedésének biztosítását minden ellátási formában és minden szektorban. 

 

Teendők: protokollok, módszertani ajánlások, szabályozók, minőségellenőrzési, finanszírozási kérdések korrekciója stb.

 

 

II. A fekvőbeteg ellátás megújításának vonatkozásában Társaságunk hangsúlyozza, hogy a pszichiátriai osztályokon kizárólag mentális zavarban szenvedő páciensek kezelése történjen.

 

A pszichiátriai betegségek lefolyásának természetéből is adódóan – a járóbeteg-ellátás mellett – nélkülözhetetlen, mással nem, vagy nehezen helyettesíthető feladatot kell ellátnia a fekvőbeteg-ellátó rendszernek is. A jelentős ágyszám leépítés következtében lecsökkent pszichiátriai ellátó kapacitás miatt a pszichiátriai osztályokon valóban pszichiátriai profilú betegellátást kell megvalósítani. A pszichiátriai osztályok feladatainak hatékonyabb ellátásához javasoljuk, hogy:

 

a). a pszichiátriai osztályok kizárólag a BNO 10, Mentális és viselkedészavarok (F kategória) csoportjába tartozó diagnózissal bíró betegeket lássanak el. Meg kell teremteni az elsődlegesen szomatikus betegségben szenvedők, a toxikológiai páciensek és a csupán ápolást igénylők megfelelő elhelyezését és ellátását.

 

b). Minden új pszichiátriai tüneteket mutató páciens elsődlegesen sürgősségi ellátásban (a sürgősségi betegfelvételi osztályon) részesülhessen, és az adekvát szomatikus ellátást követően kerülhessen sor pszichiátriai felvételre, amennyiben ez szükséges. A pszichotikus, vagy veszélyeztető magatartású betegek, valamint a mentális zavarban és testi betegségben egyaránt szenvedők hatékonyabb ellátása érdekében elengedhetetlen a pszichiátriai és addiktológiai osztályokon is szubintenzív részlegek kialakítása képzett szakdolgozókkal és biztonsági személyzettel.

 

c).  Biztosítsák a geriátria/geronto pszichiátriai betegségben szenvedők adekvát elhelyezését. Mivel ellátásuk – pszichiátria kivizsgálás után – alapvetően ápolási feladat, ezért indokolatlan, hogy a pszichiátriai ágyak akár 40-50 százalékát időlegesen, vagy folyamatosan zavart, idős betegek foglalják el, pusztán azért mert otthoni környezetben nem biztosítható ellátásuk, a Pszichiátriai Betegek vagy Idősek Otthonába való elhelyezésükre pedig – kapacitáshiány miatt – akár évekig is várniuk kell. Az ápolást biztosító osztályokon a gerontológus és belgyógyász mellett, pszichiáter, esetleg neurológus szakorvosi státusz is szükséges lehet.

 

d). Kapjon kiemelt figyelmet az orvosi társszakmák pszichiátriával való együttműködésének javítása. A pszichiátriai osztályok profiljának tisztítását, és a pszichiátriai tünetekkel rendelkező betegek szakszerűbb ellátását elősegítené – többek között – egy konzultációs-kapcsolati pszichiátriai szolgálat intézményesített szinten történő kiépítése, támogatása. Ez segítene abban, hogy a társszakmák saját szervezett ágyaikon jól el tudják látni az adott terület alapbetegségében szenvedő pácienseket, és csak kifejezetten pszichiátriai betegségben szenvedők kerüljenek pszichiátriai osztályokra. A kiépítéshez jó modellül szolgálhat a józsefvárosi modell és az Ormay István által kialakított konzultációs modell.

 

Teendők: konzultációs munkacsoport szervezése, a fentiekben érintett társszakmák szervezeteivel való kapcsolatfelvétel, közösen szervezett továbbképzések, protokollok, módszertani ajánlások, stb.)

 

 

III. Társaságunk hangsúlyozza, hogy a mentális zavarokkal küzdő páciensek komplex, eredményes és hatékony kezelése nem képzelhető el a korszerű rehabilitációs megközelítés alkalmazás nélkül.

 

A rehabilitáció sajátos, nélkülözhetetlen területe az olykor élethossziglan tartó betegségben szenvedő pszichiátriai betegségek ellátásában. Szervezett ellátási rendszer, intézményi kiépítettség nélkül a felépülés központú pszichiátriai gyógyítás nem megvalósítható. Támogatjuk, forszírozzuk az ilyen jellegű intézmények megerősítését, létrejöttét, elsősorban országosan megyeszékhelyeken, nagyobb, központi elhelyezkedésű, könnyen megközelíthető településeken, városokban, illetve a Fővárosban (minimum 15-20 helyen). Jelenleg modellként is szolgáló megoldások: a Kispesti Gyógyító Foglalkoztató Műhelyt és tárt Kapu Színház, a Merényi Gusztáv Kórházban működő Rehabilitációs Foglalkoztató (az OPNI volt Központi Foglalkoztatója).

 

Biztosítani kell mind a szabályozás, mind a feltételek biztosításán keresztül, hogy a rehabilitációs osztályokon valódi rehabilitációs tevékenység alakuljon ki.

 

Az átmeneti intézmény rendszer, a kiépült ellátó rendszer feladatainak ellátásához, napjaink korszerű ellátási stratégiáit tekintve elengedhetetlenek. Szükségesnek tartjuk Nappali Kórházak létesítését Szakrendelő Intézetekhez, Pszichiátriai Gondozókhoz integrálva, valamint védett munkahelyek, otthonok, éjszakai szanatóriumok létrehozását az eddigieknél nagyobb mértékben (pl. Félúton Alapítvány).

 

Teendők: rehabilitáció munkacsoport, hazai helyzet felmérése, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, protokollok, finanszírozási kérdések stb.

 

 

IV. Kiemelten fontosnak tartjuk a szociális szférával és az érintett társszakmákkal való együttműködés szempontrendszerének kialakítását.

 

A pszichiátria és a közösségi ellátás egyes formái most is jelen vannak a magyar ellátási rendszerben. Alapelveiben, szemléletében, irányultságában nagyon sok azonosság van. A sok esetben elszigetelt tevékenység helyett a korszerű szakmai alapelvekre és a kialakult személyi kapcsolatokra alapozva valódi együttműködés kialakítása szükséges, annak érdekében, hogy megvalósulhasson a segítségre szorulók korszerű ellátása.

 

Teendők: civil-szervezetekkel való kapcsolatok, közösségi pszichiátriai ellátókkal való kapcsolatfelvétel, kommunikáció, közös munkacsoport, stb.

 

 

V. A pszichiátria szakember ellátottsága több helyen elérte a kritikus határt. Jelentős az elvándorlás, az igényekhez képest a deklaráltan hiányszakmának számító pszichiátriában egyre kevesebb fiatal vállal szerepet. A területi és szakmai (ifjúsági pszichiátria) eloszlás különösen tragikus helyzetet mutat.

 

Teendők: a helyi szervezetek információira is támaszkodva naprakész munkaerő helyzetkép felmérése, a fiatal pszichiáterekkel, rezidensekkel való kiemelt foglalkozás kereteinek kialakítása

 

 

VI. Sok szakmai, ellátási gondot jelent, hogy gyakorlatilag nincs megnyugtatóan megoldva a gyermek- és serdülőkorú pszichiátriai betegek ellátása. Rendezésre szorulnak mind a jogi, mind a szakmai, mind az intézményi kérdések.

 

Teendők: a gyermek pszichiáterekkel közösen ki kell dolgozni a megnyugtató megoldás kereteit és gyakorlatát

 

 

VII. Társaságunk fontosnak tartja a pszichiátriai ellátás gyakorlati szempontjainak és jogszabályi hátterének egyeztetését.

 

Áttekintendőnek, és sok tekintetben átalakítandónak tartjuk a pszichiátriai ellátás egyes területeit szabályozó joganyagot:

 

a). ezen belül a kötelező gyógykezelés elrendelhetővé tételét (bírósági nem peres eljárással) a járóbeteg ellátásban (számos európai országban ismeretes módszer).

 

b).  A sürgősségi felvétellel, a kötelező gyógykezeléssel kapcsolatos rendelkezések módosítását és bővítését, ezzel jogi szempontból megalapozva a magas biztonságú illetve a forenzikus osztályok létesítését.

 

c). Elengedhetetlennek tarjuk a deviáns magatartású (leginkább agresszív viselkedészavar) bíró személyek adekvát ellátásához szükséges jogi háttér megteremtését, és a rendészeti szervekkel való együttműködés kereteinek tisztázását, a rendészeti problémák pszichiatrizálásának elkerülése érdekében.

 

Teendők: jogi munkacsoport létrehozása változtatások kidolgozása, minisztériummal, rendészeti szervekkel való tárgyalás, stb.

 

 

VIII. Fontosnak tartjuk a magasabb biztonsági fokozatú osztályok (High Security - HS) (15 ágy) illetve medium és low security (15-15 ágy) kialakítását violens betegek részére.

 

Ennek alapvető feltétele a megfelelő jogi háttér biztosítása (ki, hogyan, mikor és meddig kezelhető ilyen osztályon!), mivel a jelenleg hatályos jogi szabályozás keretei között nem működtethetők ezek az osztályok.

 

Teendők: jogi munkacsoport létrehozása változtatások kidolgozása, minisztériummal, rendészeti szervekkel való tárgyalás, stb.

 

 

IX. Mindezen feladatok teljesítéséhez is elengedhetetlenül szükséges az Országos Intézet létrehozása, mely Társaságunkkal együttműködve szakmailag koordinálhatja a fenti célok megvalósítását (Az Országos Intézet létrehozásával, ill. a jelenleg zajló folyamattal kapcsolatosan, az ügy jelentőségére való tekintettel, az MPT külön állásfoglalást fogalmaz meg.)

 

 

X. A fenti célok megvalósítása érdekében a Magyar Pszichiátriai Társaság fontosnak tartja, hogy az EMMI stratégiai partnere legyen. Az MPT vállalja a törvényhozók, jogalkalmazók, felhasználók közti szakmai információk egyeztetése során az összekötő szerepet.

 

Teendők: EEMI kontaktszemélyekkel való kapcsolatfelvétel, folyamatos kommunikáció, információcsere, stb.

 

 

XI. Fenti javaslatok és irányok megjelentetését, érvényre juttatását (több egyéb fontos szakmai megfontolás mellett) támogatjuk a LEGOP keretein belül is.

merokanal.hu

© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette