Nyelv / Language:

Iskolavédőnői módszertani ismeretek

ISKOLAVÉDŐNŐI MÓDSZERTANI ISMERETEK

Időpontja: 

                      előzetes jelentkezés alapján kerül meghírdetésre

Célcsoportja: Iskolát-, óvodát ellátó védőnők.
Tervezett létszám: 30 fő
A tanfolyam tervezett díja: 18 000.- Ft; kedvezményes (két éves folymatos MAVE tagság esetén) : 8000.- Ft
A továbbképzés ESZTB nyilvántartási szám: folyamatban     ,  megállapított pontértéke:   folyamatban

Érdeklődni:  Banadics Ágnes; Csordás Ágnes  06-1-472-02-33 mave@mave.hu

 

A továbbképzés programja

 

Képzés célja:

Az iskolavédőnők számára a tudomány új eredményeit magába foglaló elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, melyeknek elsajátítása hatékonyabbá teszi az iskolai szűrővizsgálatok szakszerű elvégzését, az egészségnevelésben történő aktív közreműködést, és minden olyan prevenciós tevékenység ellátását, amelyek az általános iskolába járó populáció egészségvédelmét szolgálják.

 

Képzés feladata:

-         A továbbképzésen résztvevő iskolavédőnő erősítse meg a szűrővizsgálatok szakszerű elvégzését a módszertani irányelvek betartásával.

-         Mélyítse el az észlelt elváltozások esetén a szakorvoshoz irányítás rendjét és az utógondozás jelentőségét.

-         Szerezzen korszerű egészségnevelési, mentálhigiénés és pedagógiai ismereteket.

-         Erősödjön meg a gyermekek egészségkultúrájának és egészségmagatartásának alakításában.

 

Óraszám: 40 óra, ebből kontaktóra: 48 óra tesztírás: 2 óra

 

Tematika:

Egészségnevelés/fejlesztés                                                           10 óra

Iskolavédőnői módszertan megerősítése                                    12 óra

Mentálhigiéné                                                                               3 óra

Gyermekbántalmazás                                                                    2 óra

Cigány gyermekek nevelési sajátosságai                                      5 óra

Pedagógia/egészségpedagógia                                                      6 óra

 

Ellenőrzés, értékelés: a továbbképzés tesztírással és annak szóbeli kiértékelésével zárul. Az elfogadás feltétele a teszt legalább 70 %-os  megoldása.

 

Tantárgyleírások:

 

EGÉSZSÉGNEVELÉS/FEJLESZTÉS

Előadó: Holló Rózsa főiskolai docens, szakképesítései: védőnő, humán szervező, mentálhigiénés szakember, PTE Egészségtudományi Kar

 

Cél: A védőnői tevékenységgel kapcsolatos egészségmegőrző és betegségmegelőző stratégiák elmélyítése, új ismeretek beépítése a mindennapi munkába. Az iskolában végzett egészségnevelő munka hatékonyságának növelése.

Feladat: Az iskolavédőnők ismerjék meg az egészséges életmód, a családi életre felkészítés új tudományos ismereteit, a helyes táplálkozás szerepét az egészségmegőrzésben, valamint a szenvedélybetegségek elleni küzdelem lehetséges stratégiáit. A gyakorlatban sajátítsák el az egyéni beszélgetések, kiscsoportos foglalkozások, előadások, tanfolyamok tartásához szükséges eszközrendszert és eljárásokat, valamint ezek hatásmechanizmusát.

Szakirodalom:

Nyári Andrásné: Egészségnevelés Calibra K. Bp: 1996

Tényi Jenő – Sümegi Gyöngyi: Egészségfejlesztés – egészségnevelés Pécs, 1997.

Baintner Károly: Drog és szenvedély (jegyzet, Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar)

Patai Klára: Szenvedélybetegségek (Glaxo és Zsiráf Kft. Közös kiadása Bp.)

Czeizel Endre: Felkészülés a családi életre (Corvina K, Bp, 1998)

Jim Mclain: Táplálkozás- Dohányzás- Alkohol és más drogok- Szexualitás Tanári kézikönyv

 

 

ISKOLAVÉDŐNŐI MÓDSZERTAN

Előadó: Holló Rózsa főiskolai docens, szakképesítései: védőnő, humán szervező, mentálhigiénés szakember

 

Cél: Az oktatási intézmények egészségügyi ellátásához szükséges kompetens védőnői tevékenység, valamint a törvények és rendeletek által előírt önálló védőnői kompetenciakörbe tartozó vizsgálatok elmélyítése a módszertani irányelvek szerint.

Feladat: Kompetensen tudja segíteni a rászorulókat, szociális, gyermekvédelmi, nevelési és szakellátáshoz való irányítás kérdésében. Erősödjön meg a szűrővizsgálatok szakszerű elvégzése. Legyenek képesek saját tevékenységük menedzselésére az iskolavezetéssel, a pedagógusokkal, és az iskola-egészségügyi team tagjaival való hatékony együttműködésre.

Szakirodalom:

Aszmann Anna (szerk.): Az iskolaegészségügy kézikönyve (Anonymus Bp. 1998)

A Védőnői Szakmai Kollégium által kiadott módszertani irányelvek

Magyar Közlöny, Egészségügyi Közlöny aktuális számai

26/1997. (IX.3.) NM rendelet és a 11/1999. NM rendelet az iskolaegészségügyi ellátásról

 

MENTÁLHIGIÉNÉ

Előadó: Holló Rózsa főiskolai docens, szakképesítései: védőnő, humán szervező, mentálhigiénés szakember

 

Cél: A védőnői alaptevékenység a családgondozás. A családok megváltozott helyzetéből fakadóan a családgondozó tevékenységnek új tartalommal kell bővülnie. A védőnőnek, mint segítőnek, mint facilitátornak kell a családok mellett állnia.

Feladat: Eddigi védőnői módszertani tanulmányokon túl a hallgatók sajátítsák el a családi és egyéni krízishelyzetek megelőzésére, a kialakuló krízis korai észlelésére, felismerésére és a kivezető út megmutatására vonatkozó ismereteket és készségeket. Ismerjék meg a segítő beszélgetések módszertanát, és sajátítsák el annak gyakorlatát. Tudjanak adekvát segítséget adni a különböző életeseményekhez kapcsolódóan, elősegítve ezzel a család mentális egészségének fejlesztését.

Szakirodalom:

Szabóné Kármán Judit: Családgondozás – krízisprevenció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004.

Frenkl Sylvia-Rajnik Mária: Életesemények. Semmelweis Egyetem TF. És Párbeszéd /Dialógus/ Alapítvány, Budapest, 2000.

Családsegítés, mentálhygiéné, módszertani füzetek I. – Krízis – Pszichoszomatika –

Alkoholizmus – Narkománia. A HÍD Családsegítő Központ, Nemzeti Egészségvédelmi

Intézet Mentálhygiénés Csoport, Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés

Szekciójának Kiadványa, Budapest, 1989.

Családsegítés, mentálhygiéné, módszertani füzetek V. – Segítő Találkozások /Példatár/

A HÍD Családsegítő Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet Mentálhygiénés Csoport,  

Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Szekciójának Kiadványa, Budapest, 1991.

Családsegítés, mentálhygiéné, módszertani füzetek IX. – Tisztázó Beszélgetések – 

Családkonzultációs és családterápiás módszerek. A HÍD Családsegítő Központ, Nemzeti

Egészségvédelmi Intézet Kiadványa, Budapest, 1992.

 

GYERMEKBÁNTALMAZÁS

Előadó: Angyal Magdolna főiskolai tanársegéd, szakképesítése: védőnő, egészségügyi szakmenedzser, baba-massage oktató, romológus bölcsész

 

Cél: Az iskolavédőnők ismerjék meg a gyermekbántalmazás formáit, előfordulási gyakoriságát, rizikófaktorait, a bántalmazás következményeit és a megelőzés lehetőségeit.

Feladat: Ismerjék fel az elhanyagolásra, a fizikai, érzelmi, és szexuális bántalmazásra utaló jeleket. Ismerjék meg a bántalmazás hatásait, következményeit és az intervenció lehetőségeit., valamint a megelőzés lehetőségeit a primer, szekunder és a tercier prevenció szintjén.

Szakirodalom:

Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Pont kiadó Bp. 1997

Barkó Éva (szerk.): Gyermekbántalmazás Magyarországon NM 1995

Kerezsi K.: A védtelen gyermek Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996

 

CIGÁNY GYERMEKEK NEVELÉSI SAJÁTOSSÁGAI

Előadó: Angyal Magdolna főiskolai tanársegéd, szakképesítése: védőnő, egészségügyi szakmenedzser, baba-massage oktató, romológus bölcsész

 

Cél: Ismerjék meg a cigány családok eltérő felépítését, gyermeknevelési sajátosságait, valamint ezen közösségek iskoláskorú gyermekeinek speciális gondozását.

Feladat: Megismertetni az iskolavédőnőkkel a legnagyobb számú magyarországi kisebbség eltérő identitását, és elsajátíttatni velük azokat az ismereteket, amelyek képessé teszi őket a speciális iskolai gondozási feladatok elvégzésére.

Szakirodalom:

Forray R. Katalin: Romológia – ciganológia Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2000

Forray R. Katalin: Cigány gyerekek szocializációja: Család és iskola Budapest, Aula, 1998

László János – Forray R. Katalin(szerk.): Roma tanulók iskolai pszichológiája PTE Pszichológiai Intézete Pécs, 2002.

Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: Etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája Panoráma Bp. 1999.

Szabóné Kármán Judit: Családgondozás- Krízisprevenció Medicina Bp., 2004

 

PEDAGÓGIA/EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA

Előadó: Csordás Ágnes MSc védőnő, egészségtantanár; egészségügyi-, iskolai menedzser, tantervfejlesztő tanár.

 

Cél: Az iskolavédőnők megismertetése a személyiségfejlesztés tudományának gondolkodás és szemléletmódjával. Az oktatáselmélet legfőbb tartalmi, módszertani tudnivalóinak elsajátíttatása a védőnői munka aspektusából.

Feladat: Az iskolavédőnők tudjanak tájékozódni az oktatásmódszertanban. Ismerjék meg a didaktika alapfogalmait, a tanítás-tanulás szervezeti formáit, módszereit és eszközrendszerét.  Szerezzenek jártasságot az óravázlat és a curriculum készítésében.

Szakirodalom:

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek NTK Bp., 1992

Falus Iván (szerk.): Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához NTK Bp., 2003

Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei Mogyoród: Volos, 1997


 

 

merokanal.hu

© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette